obchodní podmínky.

Všeobecné obchodní podmínky

1. Účel a použití Podmínek

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) provozovatele Markéta Chudějová (fyzická osoba), se sídlem Velké Karlovice 1170, 756 06 Velké Karlovice, identifikační číslo: 19930119 (dále jen „Provozovatel“) se vztahují na všechny jednotlivé smluvní vztahy mezi klientem jako ubytovaným (Klient) a Provozovatelem jako ubytovatelem, jejichž předmětem je poskytování ubytování v Tiny house Dolinka v obci Velké Karlovice (Tiny house) a dále poskytování služeb, které s ubytováním souvisejí. Jednotlivé smlouvy se uzavírají podle čl. 2 těchto Podmínek.

1.2 V případě rozporu mezi Podmínkami a výslovným ujednáním stran ve smlouvě mají přednost odchylná smluvní ujednání.

1.3 Podmínky mohou být ze strany Provozovatele jednostranně změněny nebo doplněny, pro Klienta je přitom závazné znění Podmínek, které jsou účinné v době uzavření Smlouvy.

2. Smlouva mezi Klientem a Provozovatele

2.1 Smlouva mezi Provozovatelem a Klientem (Smlouva) je uzavřena vyplněním formuláře Klientem v online rezervačním systému na webových stránkách www.tajnydolinka.cz (Rezervační systém) a zaplacením předmětné částky za ubytování. Smlouva může být případně dále uzavřena mimo Rezervační systém, a to písemně nebo prostřednictvím e-mailové komunikace mezi Klientem a Provozovatelem, potvrzením objednávky Klienta ze strany Provozovatele nebo potvrzením nabídky Provozovatele ze strany Klienta nebo oboustranným podpisem písemné smlouvy.

2.2 Smlouva specifikuje zejména konkrétní časový termín, na který Provozovatel poskytuje Klientovi Tiny house k přechodnému ubytování, umístění Tiny house (zejména pomocí GPS souřadnic) a cenu za ubytování.

2.3 Provozovatel eviduje Smlouvy uzavřené v rámci Rezervačního systému a může je na požádání zpřístupnit Klientovi.

2.4 Minimální doba ubytování je 3 dny (dvě noci).

2.5 Maximální počet osob, které mohou být současně ubytovány v Tiny house, je 2 dospělí nebo 2 dospělí a 1 dítě.

2.6 Klient se zavazuje při rezervaci ubytování a při uvádění jakýchkoli údajů pro účely Smlouvy zadávat přesné a pravdivé informace. Jestliže Klient zjistí, že v údajích zadávaných v Rezervačním systému provedl chybu v psaní nebo uvedl nepřesné údaje, opraví chybné údaje v systému v procesu rezervace anebo bezodkladně kontaktuje Provozovatele za účelem napravení těchto chyb. Provozovatel neodpovídá za nedostatky poskytnuté služby způsobené v důsledku chyb či včas neopravených chyb v údajích uvedených Klientem v rámci rezervace, v komunikaci s Provozovatelem anebo ve Smlouvě.

2.7 Smlouva mezi Provozovatelem a Klientem (Smlouva) je uzavřena také vyplněním formuláře Klientem v případě koupi dárkového poukazu. Dárkový poukaz je nutné uplatnit na pobyt, který se uskuteční nejpozději 12 měsíců ode dne zakoupení tohoto poukazu. Hodnota poukazu se odečte od celkové ceny ubytování při rezervaci na webu www.tajnydolinka.cz.

3. Cena a rezervace

3.1 Cena ubytování (a případně cena dalších doplňkových služeb) včetně DPH je uvedena v Rezervačním systému nebo je jiným způsobem sdělena Klientovi před provedením rezervace.

4. Storno podmínky

4.1 Klient je oprávněn z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu pobyt a Smlouvu jednostranně zrušit, a to písemným nebo elektronickým oznámením doručeným na e-mailovou adresu info@tajnydolinka.cz. Jestliže dojde k takovému zrušení (doručení oznámení o zrušení) v době:

delší než 30 dní před počátkem ubytování, Provozovatel Klientovi vrátí 100 % ceny příslušného ubytování včetně DPH

kratší než 30 dní před počátkem ubytování, Provozovatel Klientovi vyúčtuje a ten se zavazuje Provozovateli uhradit storno poplatek ve výši 100 % ceny příslušného ubytování včetně DPH, k jehož zrušení došlo.

4.2 Provozovatel je oprávněn proti nároku Klienta na vrácení zaplacené ceny (zrušeného) ubytování započíst svůj nárok na storno poplatek s DPH.

4.3 Pokud se Klient nedostaví k ubytování podle Smlouvy nebo pobyt nevyčerpá zcela, je povinen zaplatit celou sjednanou cenu ubytování. Provozovatel není v tomto případě povinen poskytnout službu v náhradním termínu.

5. Práva a povinnosti stran

5.1 Klient se dostaví na místo ubytování dle Smlouvy ve sjednaný čas.

5.2 Klient Tiny house odemkne klíčem, který nalezne v bezpečnostní schránce u vstupu do Tiny house nebo mu je předá Provozovatel či osoba Provozovatelem oprávněna. Kód k bezpečnostní schránce zašle Provozovatel Klientovi e-mailem před příjezdem.

5.3 Při předání Tiny house k ubytování je Provozovatel oprávněn od Klienta požadovat průkaz totožnosti a jeho údaje na průkazu si poznamenat nebo zkopírovat, a to pouze pro účely, které vyplývají ze zásad zpracování osobních údajů, s nimiž se Klient seznámil.

5.4 Klient se zavazuje, že Tiny house a její okolí bude užívat tak, aby na nich nevznikla škoda, v souladu s pravidly slušnosti a ohleduplnosti k životnímu prostředí, které obklopuje Tiny house, Tiny house a jejím budoucím Klientům.

5.5 Provozovatel upozorňuje Klienta, že pobyt v Tiny house a jejím okolí může být spojen s rizikem úrazu, zranění či jiné škody na zdraví či majetku a dále ho upozorňuje, že sám i všechny osoby s ním ubytované v Tiny house musí používat Tiny house a pohybovat se v jejím okolí s náležitou opatrností a obezřetností, aby těmto rizikům a vzniku škody předešli. Klient se zejména zavazuje dodržovat bezpečnostní a technická pravidla pro užívání Tiny house („Manuál Dolinky“) a pro pohyb v okolí, která jsou dostupná v tiny house v písemné podobě či jsou jinak zpřístupněna Klientovi, aby se s nimi mohl seznámit, a to s cílem správného používání funkcionalit Tiny house a předcházení škodám a rizikům na životě a zdraví Klienta a všech ubytovaných osob, na Tiny house a životním prostředí. Provozovatel neodpovídá za škodu, kterou Klient (a všechny osoby, které jsou v Tiny house ubytovány spolu s Klientem) utrpí v důsledku nedodržení uvedených bezpečnostních a technických pravidel. Klient odpovídá za vlastní bezpečnost a za bezpečnost všech s ním ubytovaných hostů po dobu ubytování.

5.6 Klient není oprávněn na Tiny house či v jejím okolí provádět jakékoli úpravy, jako například polepování, šroubování, vrtání apod. a je povinen zdržet se jakékoli manipulace Tiny house. Dojde-li k jakékoli situaci, která vyžaduje jakýkoli zásah, je Klient povinen okamžitě telefonicky kontaktovat Provozovatele a zachovat se dále dle těchto Podmínek.

5.7 Klient je povinen Tiny house kdykoli před svým odchodem řádně zabezpečit proti krádeži.

5.8 Klient a osoby, které s ním sdílí Tiny house v rámci ubytování, se zdrží kouření v Tiny house.

5.9 Klient se zavazuje do Tiny house nevnášet předměty, které jsou při rozumném uvážení spojené s vyšším rizikem poškození Tiny house.

5.10 Klient se zavazuje vrátit Tiny house při skončení ubytování čistou a nepoškozenou.

5.11 V případě poškození Tiny house v důsledku jednání či opomenutí, které je zjevně nezodpovědné nebo které je v rozporu s těmito Podmínkami nebo Manuálem Dolinky, je Provozovatel oprávněn požadovat po Klientovi náhradu takto způsobené škody v plné výši.

5.12 V případě škody na Tiny house (nehoda, živelná událost, vandalismus atd.) se Klient zavazuje okamžitě kontaktovat Provozovatele na telefonním čísle uvedeném v Manuálu Dolinky. Jedná-li se o vandalismus, živelnou událost, zranění či jinou vážnou událost, která nesnese odkladu, zavazuje se Klient okamžitě současně přivolat požární službu, lékařskou službu a Policii ČR.

5.13 Oznámí-li Klient řádně a včas Provozovateli vadu Tiny house, a neodstraní-li Provozovatel vadu bez zbytečného odkladu, takže Klient může Tiny house užívat jen s obtížemi, má Klient právo na přiměřenou slevu z ceny ubytování. V žádném případě není Klient oprávněn opravu provést sám a požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů. Ztěžuje-li však vada zásadním způsobem užívání, nebo znemožňuje-li zcela užívání, má Klient právo na prominutí ceny ubytování nebo může Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby.

5.14 Klient se zavazuje chovat k vlastnímu zdraví, Tiny house a okolní krajině šetrně a s náležitým respektem, nezatěžovat je ani neohrožovat nevhodným chováním nebo nadměrným hlukem.

5.15 Provozovatel je oprávněna před uplynutím sjednané doby ubytování Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby, porušuje-li Klient i přes výstrahu hrubě své povinnosti dle Smlouvy a těchto podmínek. V takovém případě nemá Klient nárok na vrácení ani poměrné části ceny a je povinen doplatit cenu podle Smlouvy, jakož i nahradit případně vzniklou škodu.

5.16 Provozovatel neodpovídá za jakoukoli újmu vzniklou na straně Klienta a s ním ubytovaných osob v důsledku nedodržení těchto Podmínek nebo jakýchkoli dalších předpisů, na které tyto Podmínky odkazují. Klient současně bere na vědomí a souhlasí, že Provozovatel neodpovídá za jakékoli škody na majetku či zdraví, které Klient a jakákoli osoba s ním ubytovaná v Tiny house utrpí při jakýchkoli aktivách a pohybu v okolí Tiny house a v okolní krajině. Taková aktivita je na vlastní riziko Klienta a jakékoli ubytované osoby.

5.17 Klient není oprávněn přenechat Tiny house do pronájmu či k ubytování třetí osobě nebo v ní ubytovat osoby nad rámec osob uvedených ve Smlouvě.

6. Závěrečná ustanovení

6.1 Jestliže tyto Podmínky odkazují na jakékoli další předpisy a bezpečnostní pravidla, pak takové předpisy tvoří součást těchto Podmínek a vztahují se, tak jako tyto Podmínky, na každou jednotlivou Smlouvu, není-li ve Smlouvě výslovně písemně uvedeno jinak.

6.2 Všechny spory vzniklé v souvislosti se sjednáváním a uzavřením Smlouvy, nebo s právy a povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy, budou řešeny podle právního řádu ČR, přičemž pro tyto spory strany sjednávají pravomoc českých soudů a místní příslušnost obecného soudu Provozovatele, případně soudu jemu instančně nadřízeného.

6.3 K mimosoudnímu řešení sporů ze smluv mezi Provozovatelem a Klientem, je-li Klient spotřebitelem, je příslušná Česká obchodní inspekce, IČO 00020869, se sídlem Štěpánská 576/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.coi.cz.

Tyto Podmínky jsou platné a účinné od dne 11. 12. 2023.